KLACHTENPROCEDURE EN AANSPRAKELIJKHEID

Heeft u een klacht over de behandeling door uw therapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw therapeut of zijn medewerker met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van gezondheidszorg.

 

Waar kunt u terecht
met uw klacht?

In eerste instantie adviseren wij om uw klacht neer te leggen bij onze eigen organisatie. Dit kan mondeling maar ook schriftelijk met ons klachtenformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 2 werkweken contact met u op en zullen ons best doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan hangt het van de betreffende therapeut af wat het vervolg is. Dit komt omdat elke beroepsgroep zijn eigen procedures hanteert.

Wat wilt u bereiken
met uw klacht?

Gaat het u er vooral om erkenning te krijgen voor uw klacht? In dat geval kunt u terecht bij de Klachtencommissie van de betreffende beroepsvereniging. Wij zullen u indien nodig het adres verstrekken. Als u van mening bent dat uw therapeut een berisping moet krijgen en in het uiterste geval zijn vak niet langer mag uitoefenen dan kunt u uw klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid. In het geval dat u meent materiële of immateriële schade te hebben geleden kunt u een letselschade procedure overwegen. Weeg bij uw keuze af dat naarmate de maatregelen die een instantie kan nemen strenger worden, de procedures langduriger en formeler zijn. Ook uw onderbouwing en bewijslast wordt dan strenger getoetst.

Hoe werkt het indienen
van een klacht?

Een klacht waarvan u denkt dat die niet door middel van een gesprek met ons is op te lossen moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. De klacht moet u namelijk ondertekenen. Iemand kan ook namens u een klacht indienen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam van de therapeut. Stuur uw brief naar de instantie die aansluit bij wat u wilt bereiken met uw klacht.

Lutmers Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade aan of van goederen van de patiënt in en rond gezondheidscentrum Prinsenhof.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de folder in ons folderrek.