PRIVACY REGLEMENT

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden . Dit is noodzakelijk om u (medisch)goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van Lutmers Fysiotherapie:

Lutmers Fysiotherapie is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen , voldoet de praktijk als volgt:

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

Als u gebruik wilt maken van uw rechten , dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut (buiten de praktijk van Lutmers Fysiotherapie) kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medisch) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand., nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U heeft altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie hiervan. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende zijn beveiligd (bijvoorbeeld via Zorgmail).

Tot slot

In geval van vragen en problemen kunt u zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijken van onze praktijk. De contactgegevens zijn als volgt: P.J.Looren de Jong, M.H.M.Melis namens de Maatschap voor Fysiotherapie Lutmers. Zij zijn bereikbaar in de praktijk of er kan via de receptie een afspraak gemaakt worden.